GDPR

Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.nosenivsatku.cz a zájemci o kurzy, semináře a další akce pořádané Ivou Gondekovou, www.nosenivsatku.cz.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Iva Gondeková postupuje při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobují i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupují v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

4. Obsah tohoto dokumentu:

  1. Obsah a účel dokumentu

  2. Správce osobních údajů

  3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

  4. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje

  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 


II. Správce osobních údajů

Iva Gondeková, IČ: 614 685 50,

se sídlem Šalounova 1938/8, Praha 4, 149 00 (dále jen „Správce“).

Kontaktní e-mail: iva.gondekova@gmail.com, webové stránky: www.nosenivsatku.cz

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutím údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger, formuláře na webu).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna poskytnout službu (např. kurzy, seminář a další akce, jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorním. Povinně údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, fotografie z živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Údaje potřebné k absolvování kurzů a seminářů, odpovědi na otázky v přihlašovacím a hodnotícím formuláři.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu, dostat za ni zaplaceno a dodat vám vámi objednané služby a kurzy a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, popř. IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, fotografie z kurzů, kterých jste se zúčastnili (bez uvedení jmen či dalších údajů, které by vedly k identifikaci vaší osoby).

Ke stejnému účelu zpracovávám i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: odpovědi na otázky v přihlašovacím formuláři.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být zaslání konkrétních pokynů před konáním semináře apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. U zvláštních kategorií údajů je právním titulem zpracování skutečnost, že jste sami tyto údaje zveřejnili a zjevně toto zveřejnění směřovalo k tomu, abych vůči vám mohla naplnit smluvní ujednání, tj. absolvování vzdělávací akce mnou pořádané, zodpovězení dotazu na semináři apod.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: pokud je vystavena faktura zpracovávám pro účely účetní jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, dále IČ a adresu.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů, například účetní.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu iva.gondekova@gmail.com. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku VI. Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.nosenivsatku.cz

Toto znění je účinné od 11.10.2018